Billede af Synscentralen set fra p-pladsen

Love og paragraffer

Synscentralen - Vordingborg


Synshandicap og hjælpemidler


Love og paragraffer


§ § § § § § § § § §

 

2013
 
Øjenlægen
Nogle øjensygdomme skal behandles med medicin, andre kræver operation, og nogle lader sig ikke behandle. Gå til øjenlægen for at få dette afklaret.

Optikeren
Ofte er der behov for briller eller kontaktlinser. Disse er i visse tilfælde tilskudsberettigede. Synscentralen samarbejder med en række optikere i de fem kommuner, som Synscentralen dækker. Disse optikere kender reglerne for tilskud og ansøgninger herom fremsendes af optikeren til Synscentralen til udredning. Denne sendes til hjemkommunen, som derefter tager stilling til bevilling.

I nogle tilfælde vil udmåling af specialoptik blive tilbudt her, i andre tilfælde vil der blive henvist til de optikere, hvormed kommunen/Synscentralen har indgået en samarbejdsaftale.
Man har ret til selv at vælge optiker, men må selv betale merudgiften, såfremt det er dyrere end kommunens aftale.

Synscentralen
Når synet, på trods af den bedste øjenlægelige og optiske behandling, svigter så meget, at man ikke længere kan alt det, som man plejer at kunne, er der mulighed for at lære at gøre det meste af det igen - blot på en ny måde.
Det kan være læsning med lup, med lyd eller med særligt forstørrelsesudstyr, at færdes uden brug af synet, nye måder at klare dagligdags opgaver på og meget mere. Udvalget af synshjælpemidler er stort: Lige fra små, praktiske ting, der kan være til stor hjælp i det daglige, til computerbaserede hjælpemidler, der kan hjælpe den helt blinde med skrivning og læsning.

Her vurderer øjenlægekonsulent, optiker og synskonsulent i hvert enkelt tilfælde sammen med borgeren hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler, der kan være aktuelle.

Når kommunen har bevilget hjælpemidlet, udleveres dette og der gives undervisning, rådgivning og vejledning i brugen. Synskonsulenten underviser også i andre måder at løse praktiske opgaver eller problemer på, når synet ikke længere rækker.

Disse tilbud udgår fra Synscentralen, som har leveringsaftale med Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg kommune. Sidstnævnte er driftskommune.

Borgerens rettigheder og pligter
Borgeren skal medvirke positivt til at finde frem til egnede løsninger.
Borgeren har ret til serviceinformation, hvilket bl.a. betyder, at kommunen skal fastsætte svarfrister for de enkelte ydelser (ansøgninger).
Klageadgang: Afgørelser kan indbringes for Ankestyrelsen.

 


Serviceloven
Serviceloven lægger vægt på vurdering af selve funktionsnedsættelsen, således at det er graden heraf og ikke den lægelige diagnose, der vil være afgørende for berettigelsen til de særlige handicapkompenserende ydelser.
Personer med nedsat funktionsevne skal i videst mulig omfang kompenseres for følgerne af deres nedsatte funktionsevne, dels ved at gøre samfundets tilbud tilgængelige for dem og dels ved at stille forskellige særlige ydelser til rådighed.

Hjælpemidler og forbrugsgoder, Servicelovens §§ 112 & 113.

§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Begrebet ”i væsentlig grad” fortolkes i de kommunale afgørelser som regel, at hjælpemidlet skal være i jævnligt brug, dvs. flere gange om ugen.

Kommunen skal rådgive om alle relevante tilbud, som kan komme i anvendelse.

Kommunen yder støtte til optiske synshjælpemidler og særlige informationsteknologiske hjælpemidler.


Briller / svagsynsoptik og optikunderstøttende hjælpemidler

Varigt synshandicap ( svagsynsoptik ):
 
 Behov for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved synsstyrker på 6/18 eller derunder.
 Dette betyder, at hvad det “normale” øje netop kan skelne i 18 meters afstand, kan den synshandicappede ikke skelne på en afstand større end 6 meter - med bedste brillekorrektion.
 Svagsynsoptik (specielle optiske hjælpemidler) er primært optik med forstørrende virkning. Det drejer sig om lupper, lupbriller, kikkerter, kikkertbriller samt kombinationer heraf.
 Forstørrelsen eller styrken fremgår af specifikationen på det ansøgte hjælpemiddel og udtrykkes enten ved dioptrier (D) eller som x (gange).
 Hvis forskellen (additionen) mellem personens afstands- og læsestyrke er mindst 4 dioptrier, kan der ydes tilskud til læsebrille.
 CCTV (Closed Circuit TV) er et læseapparat, hvor en tekst, billeder m.m. kan forstørres op på en skærm. Dette apparat kan bevilges til personer, der ikke på anden måde kan opnå et funktionelt læsesyn.
 
Optikunderstøttende hjælpemidler:
 
 Succes’en for læsning med svagsynsoptik er ofte afhængig af optikunderstøttende hjælpemidler. Således kan optik, belysning og fikseret læseafstand udgøre én integreret hjælpemiddelløsning uden brugerbetaling.
 
 
Medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse:

 Kommunen er ansvarlig for tildeling af briller og kontaktlinser til personer med
medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse (Serviceloven § 112)

Det drejer sig om:
1. Uregelmæssig hornhinde ved f.eks. keratokonus, hornhindear m.v.
2. Defekter i regnbuehinden, f.eks. aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader efter operation
3. Løs øjenlinse, følger efter operation i barnealderen for grå stær
4. Smertende øjenlidelser, f.eks. blærer på hornhinden eller kronisk hornhindesår
5. Stærkt skæmmende øjenlidelser (proteser).
6. Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion
7. Sygdomdbetinget lysoverfølsomhed ved f.eks. retinitis pigmentosa, akromatopsi, øjenkomplikationer ved diabetes, macula degeneration
8. Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser
9. Børn og unge, der er registreret i Synsregistret, ved Kennedy Centerets øjenklinik.
10. Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centret, øjenklinikken.
11. Nærsynethed større end eller lig med -7 dioptrier kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder
12. Ptosebriller (specialstel)
13. Langsynethed større end +7 dioptrier i højest brydende plan til børn indtil 10 år
14. Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centret, øjenklinikken.

Vedr. pkt. 8:
Det drejer sig om personer med ekstrem nærsynethed, langsynethed eller bygningsfejl. Den styrkemæssige grænse for specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser ligger omkr. +/- 16-17 dioptrier i højest brydende snit eller 5 - 6 dioptrier i cylinderværdi, afhængig af den teknologiske udvikling.
Der kan således ikke ydes hjælp efter servicelovens § 112 til briller eller kontaktlinser, hvis behovet alene skyldes almindelig langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene.

 

Bemærk:
• Kontaktlinser og briller efter operation for grå stær ydes til alle uanset alder, såfremt operationen er sket før det fyldte 18. år.
• Selv om visus er 6/18 eller derunder ydes der ikke tilskud til afstandsbrille men kun til læsebrille, hvor additionen er 4 eller derover. Ved en bifokal løsning med addition på 4 eller derover betales glassene fuldt ud.
• Der ydes endvidere brilletilskud til børn under 10 år, når brillestyrken er større end + 7 dioptrier.


IT- hjælpemidler:

Kommunen er ansvarlig for tildeling af hjælp til særlige informationsteknologiske hjælpemidler, der kan afhjælpe kommunikationshandicap, herunder specialprogrammer og andet særligt tilbehør til personlige computere.
Ved særlige IT-hjælpemidler forstås kommunikationshjælpemidler, hvortil kræves en høj grad af ekspertise for at kunne vurdere hvilken løsning, der er den mest hensigtsmæssige for borgeren. Det kan dreje sig om braille-computere, skærmlæsere med syntetisk tale, forstørrelsesprogrammer m.v.

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Serviceloven: § 20. Stk. 4. Computere med standardsoftware, der understøtter hjælpemidler til blinde og svagsynede, dækkes med den fulde anskaffelsespris til det bedst egnede og billigste produkt. Hjælpen kan ydes som udlån.


§ 113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr.
Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.
Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter.
Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån.


Andre oplysninger:

Bemærk: der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet.

Fritvalgs ordning: giver borgerne mulighed for indkøb af dyrere hjælpemiddel end det bevilgede mod egenbetaling af prisdifferencen.
Hjælpemidlet tilhører dog fortsat kommune og skal tilbageleveres efter endt brug.
Der er mulighed for, at kommunen kan refundere borgerens egenbetaling helt eller delvist ved tilbagelevering, hvis merkøbet har medført øget anvendelighed af hjælpemidlet - også for andre borgere.
Refusion af egenbetaling bortfalder efter 4 år fra købstidspunktet, og egenbetaling på op til 2500.- inkl. moms refunderes ikke.


Boligindretning  (§116 i Lov om Social service)
Kommunen yder hjælp til indretning af bolig til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når særlig indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den enkelte (ikke istandsættelse). Dette kan eksempelvis være særlig køkkenbelysning for en svagsynet person. Ved bevilling af kompenserende belysning er det en forudsætning, at der forinden forefindes en passende grundbelysning.

Afgrænsning til anden lovgivning
Der findes i lovgivningen andre regler om ydelse af hjælpemidler inden for følgende områder:
• Sundheds- og sygehussektoren
• Undervisningssektoren
• Lov om aktiv beskæftigelse
Kun hvor det ansøgte hjælpemiddel ikke kan henføres til bevilling i henhold til anden lovgivning, behandles ansøgningen efter reglerne i Lov om Social Service.


Yderligere oplysninger:

om lovgivning og bestemmelser kan findes på Synscentralens hjemmeside: www.synscentralen.dk

om rejsekort, fritagelse for tv-licens m.m. kan findes Dansk Blindesamfunds hjemmeside: http://blind.dk/livet-som-blind-eller-svagsynet/saerlige-ordninger/saerlige-ordninger

Øjenforeningen Værn om Synet har udgivet publikationer om bl.a. svagsynsoptik. Oversigt over disse findes på foreningens hjemmeside: www.vos.dk


Synscentralen
Færgegårdsvej 15 H
DK-4760 Vordingborg
Tlf.:(+45) 55 36 33 33
e-mail: sc@
vordingborg.dk

 

 

 

Retur

Opdateret 11. sept. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Opdateret 11. sept. 2013